O společnosti

POLITIKA ISŘ

Výrobní ředitel závodu stanovil politiku integrovaného systému řízení závodu pro období od roku 2010 se záměrem kontinuálního rozvoje organizace, s trvalou orientací na zákazníka spočívající v uspokojování jeho potřeb při využívání všech produktů závodu.

Dosahování trvalé kvality, ochrana životního prostředí, bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci patří mezi priority vedení závodu.

Vedení závodu používá politiku integrovaného systému řízení jako prostředek ke zlepšování výkonnosti organizace a k neustálému zvyšování efektivnosti systému managementu kvality, EMS a BOZP vytvořeného, udržovaného a rozvíjeného podle požadavků EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS 18001. Politika integrovaného systému řízení je výchozím podkladem pro stanovení cílů ISŘ.

Organizace vycházejíc ze svých strategických cílů má tyto záměry a zavazuje se:

 1. V oblasti managementu kvality
  • udržet si stávající a získávat nové zákazníky  a uspokojovat jejich požadavky
  • inovovat výrobky, hledat nové aplikace svých výrobků
  • zvyšovat úroveň odborné způsobilosti pracovníků
  • pracovat v podmínkách platné legislativy a technických norem
  • neustále zlepšovat a zefektivňovat systém managementu kvality.
 2. V oblasti environmentálního managementu
  • být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů, které se vztahují na péči o životní prostředí
  • soustavně identifikovat a přezkoumávat vlivy na životní prostředí
  • preventivně předcházet znečištění a co nejmenší negativní dopad na životní prostředí
  • vzděláváním docilovat aktivního přístupu a dodržování zásad ochrany životního prostředí
  • neustále zlepšovat systém environmentálního managementu.
 3. V oblasti managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • plnit aplikovatelné požadavky právních předpisů a norem, které se vztahují k BOZP
  • soustavně identifikovat a přezkoumávat rizika jednotlivých pracovních činností
  • preventivně předcházet vzniku úrazů a poškození zdraví
  • vzděláváním docilovat dodržování zásad bezpečnosti práce
  • neustále zlepšovat systém managementu BOZP.

Politika integrovaného systému řízení je závazná pro všechny zaměstnance závodu.

Ing. Zdeněk Janata
—výrobní ředitel

Ke stažení